Panevėžio atviras jaunimo centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Panėvėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintais įstaigos įstatais, kitais Švietimo ir mokslo ministerijos ir Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos veiklą

Su kitais neformalųjį švietimą ir įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti: