Projekto tikslas – didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizaciją per naujas darbo formas su jaunimu, bei kuriant bendradarbiavimo ir informacijos tinklą.

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas 08.6.1-ESFA-V-911-06-0016

„Ateities akademija“

Panevėžio atviras jaunimo centras (PAJC) — savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti pagal atvirų jaunimo centrų koncepciją ir suteikianti galimybę Panevėžio jaunimui dalyvauti įvairiose veiklose, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties. Įstaigos tikslas — vykdyti atvirą darbą su jaunimu, skatinti nevyriausybinių organizacijų plėtrą savivaldybės teritorijoje, ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti kylančias problemas, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, nuolat stiprinti savo socialines kompetencijas. PAJC vyksta jaunimo priklausomybių, nusikalstamumo prevencija, stengiamasi padėti jaunimui integruotis į kultūrinį, socialinį, ekonominį, pilietinį gyvenimą.

Nors PAJC jaunuoliai neskirstomi pagal jų socialinį statusą, tačiau didelė dalis čia besilankančių jaunuolių priklauso socialinę atskirtį patiriančioms grupėms: likę be tėvų globos, patiriantys finansinių, emocinių bei elgesio sunkumų. Dauguma jų – ekonomiškai neaktyvūs jauni asmenys iki 29 metų.

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui 08.6.1-ESFA-V-911-06-0016 “Ateities Akademija”, buvo atrenkama projektų dalyvių tikslinė grupė.

Projektas startavo 2019 metais ir baigėsi 2022 metais.

Iš viso į projektą buvo įtraukta 172 asmenys, su kuriais “Ateities Akademijos” rėmuose dirbo įvairūs specialistai, kurie ugdė svarbiausius jaunuolių asmenybinius, darbinius, socialinius bei būtinuosius minkštuosius įgūdžius efektyviai savirealizacijai.

Projekto veiklos ir rezultatai

Projekto pradžioje dėmesys buvo sutelktas į jaunuolių komandinio darbo kompetencijų ugdymą. Jaunuoliai mokėsi dirbti ir siekti tikslų drauge, komandoje, optimaliai lyderiauti, dalintis atsakomybėmis, kūrybiškų užduočių sprendimo būdų. Mokymų metu taikyta inovatyvi, mokslu grįsta jaunuolių asmenybės ugdymo metodika, įvairios menų terapijos rūšys, sportinės rungtys, refleksijos, santykio formavimo bei intensyvaus grįžtamojo ryšio užduotys.

Mokymų metu buvo paruošti 5 savanoriai tolimesniam darbui su kitais jaunuoliais. Procesas vyko kūrybiškai, patirtiniu būdu, įkvepiančiai, tad šiandien, jau pasibaigus projektui, turime daugiau “užaugintų”, savanorių kompetencijomis pasižyminčių jaunuolių, kurie geba pasirūpinti savimi ir kitais, padeda organizuoti veiklas, suburti naujas komandas, kokybiškai jose lydėti kitus jaunuolius.

Apie savanorystę PAJC kalbame nuolat, bet ir projekto kontekste vyko išsami prezentacija didelei jaunuolių grupei apie savanorystės vertę, privalumus, galimą naudą tiek pačiam savanoriui, tiek plačiajai visuomenei. Mokymuose kalbėta apie teisingą, savanorį auginančią bei stiprinančią savanoriavimo praktiką, kuomet savanoris yra lydimas kuratoriaus bei mentoriaus, apie savanoriškos veiklos orientaciją į jaunuoliui svarbių kompetencijų ugdymą: skaitmeninį raštingumą, mokymąsi mokytis, socialinius ir pilietinius gebėjimus, kultūrinį sąmoningumą ir jo raišką, iniciatyvumą bei verslumą, gebėjimus mokslo ir technologijų srityje, komunikaciją užsienio kalbomis, bendravimą gimtąja kalba.

Didžiuojamės, kad šiandien jau dažnas PAJC lankantis jaunuolis turi savanoriavimo patirties, supranta jos teikiamą naudą.

Projekto lėšomis buvo finansuotos kelių jaunuolių grupių savęs pažinimo bei asmenybės stiprinimo dirbtuvės, kurių metu dėmesys skirtas savižinai, savivertės stiprinimui, tarpusavio bendravimo bei bendradarbiavimo kokybei. Grupinės patirtinės veiklos padėjo jaunuoliams įsivertinti savo asmenybės silpnąsias bei stipriąsias puses, gyvenimo kokybę lemiančius mąstymo ir elgesio modelius. Mokymai jaunuolių grupėms vyko keletu skirtingų formų — jaunuoliai buvo sutelkiami mokymosi veikloms PAJC erdvėse, vyko naktiniai kūrybiškumą skatinantys renginiai, jaunuoliai mokėsi ir už PAJC ribų. Šių veiklų rezultatas kokybinis: dauguma grupių dalyvių vis dar lankosi PAJC organizuojamose asmenybės stiprinimo veiklose, nes yra patyrę jų naudą ir geba tai vertinti kaip ilgalaikę investiciją į savo gyvenimo gerovę. Galime sakyti, kad jaunuoliai išmoko mokytis, vertinti šį procesą. Taip pat galime džiaugtis susiformavusiomis jaunuolių grupėmis, kuriose jaunuoliai vis dar palaiko ryšius, kartu veikia, kelia iniciatyvas, organizuoja sau laisvalaikį, geba pasirūpinti kitais, kitų poreikiais, savarankiškai ieško ir randa sprendimus.

Ypatingą vertę jaunuolių psichoemocinei gerovei suteikė psichologas E. Karmaza. Jo vestos paskaitos apie motyvaciją jaunuolius įkvėpė atidžiau pažvelgti į savo gyvenimo stilių, jaunuoliai mokėsi išsikelti tikslus, formuoti strategijas jiems pasiekti, numatyti galimą rezultatą. O taip pat – išsigryninti asmeninius poreikius ir gebėti juos laiku patenkinti. Po šių mokymų jaunuoliai geba greičiau suprasti savo norus, įsivertinti galimybes, prisiimti atsakomybę už savo pasirinkimus.

Dar vieni ypatingai jaunuolius stiprinantys “Ateities Akademijos” projekte vykę mokymai — “Efektyvi kalba. Saviprezentacija ir viešojo kalbėjimo įgūdžių ugdymas“. Ši veikla buvo itin įtraukianti, nes organizuota po vykusių karantinų dėl Covid-19 ribojimų, kuomet viešas kalbėjimas daugeliui jaunų žmonių tapo dideliu iššūkiu. Jaunuoliai praktikavosi pristatyti save, suprasti, kas trukdo juos išgirsti, ką reikia daryti, kad klausantysis liktų dėmesingas. O taip pat – kūno kalbos, gestikuliavimo ypatumų. Kalbėta apie garso reikšmę, kalbos švarą, teisingos formuluotės reikšmę, smegenų ypatumus priimant bei generuojant informaciją. Po šių mokymų vis dar stebimi efektyvesni PAJC lankančių jaunuolių komunikacijos įgūdžiai, stipresnės bendravimo bendradarbiaujant kompetencijos.

Projekto lėšomis įsigyta fotostudijos bei įvaizdžio formavimo įranga bei priemonės, PAJC erdvėje įkurta profesionali fotostudija, kuria jaunimas gali naudotis kasdien mokymuisi bei profesiniam tobulėjimui. Pasikvietus profesionalius fotografijos bei įvaizdžio specialistus, vyko fotografijos bei įvaizdžio mokymai, po jų PAJC susikūrė “Atviras fotografų klubas”, kuris gyvuoja ir šiandien. Jaunieji fotografai patys inicijuoja savo veiklas, susikūrė virtualią bendravimo platformą, yra surengę keletą parodų. Viena jų PAJC patalpose eksponuojama ir šiandien.

Projektas finansavo didelės jaunuolių grupės vizitą į Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro organizuojamą edukaciją, kur vyko teatro erdvių, veiklų ir istorijos prezentacija, jaunuoliai supažindinti su teatro darbuotojų kasdiene veikla, užkulisiais, aktorinio meistriškumo ypatumais, aktoriaus bei kultūros darbuotojo profesija.

Iš projektų lėšų PAJC nusipirko 4 maisto gamybos įrenginius: profesionalius cukraus vatos, minkštų ledų, šerbeto bei spragėsių aparatus. Profesionalų apmokyti jaunuoliais savanoriai įgudo naudotis šiais aparatais ir kasdien bei ypatingų PAJC renginių metu rūpinosi užkandžių kultūra. Taip pat PAJC įrengtoje lauko rūsio kavinėje jau apmokyti savanoriais dalinosi savo įgūdžiais su kitais jaunuoliais, buvo vykdoma improvizuotos kavinės veikla (be finansinių operacijų), jaunuoliai išbandė užkandžių gamintojų bei dalintojų, serviravimo veiklas, mokėsi bendravimo užkandžiaujant kultūros, bendravimo su potencialiais klientais įgūdžių. Šie užkandžių aparatai veikia iki šiol, darbas su jais domina daugelį jaunuolių. Jų išbandymas nuolat itin sklandžiai papildo visas PAJC veiklas, kuomet reikia sutelkti bendruomenę, planuoti, mokytis, siekti užsibrėžtų tikslų PAJC patalpose.

Galime didžiuotis projekto veiklas apibendrinančiu renginiu — konferencija “Ateitis tavo rankose”. Į ją buvo pakviesta 10 skirtingų profesijų atstovų lektorių, kurie pasakojo apie savo profesinio kelio ypatumus. Jaunuoliai sužinojo, kad tiek kultūriniame, tiek sveikatos apsaugos, tiek verslo, tiek socialinės veiklos darbe pakanka iššūkių, kuriuos galima įveikti pasitelkus vertybinius faktorius. Ši konferencija buvo skirta jaunuoliams, ieškantiems savo profesinio kelio: gimnazistams, vyresniųjų klasių mokiniams, jau studijuojantiems profesinėje mokykloje. Diskusijoje su lektoriais ieškota atsakymų į klausimus “Kaip išsiaiškinti, kokiu keliu nori eiti?”, “Kaip suprasti, kas tau tinka? Ar nebus per sunku, neįdomu?”, “Kaip žinoti, ką daryti, kai jau apsisprendi? O kai neapsisprendi?”, “Kaip nesuklysti pasirenkant studijas ar veiklą?”, “Kaip nenuvilti tėvų ir nenusivilti pačiam?”. Konferencijos metu buvo dalinamasi informacija, kur galima studijuoti, kur ieškoti efektyvios pagalbos įsidarbinant, dalinamasi teisine informacija, kalbama apie socialinę pagalbą patiriant sunkumų įsidarbinant, pritrūkus socialinių įgūdžių. Po šios konferencijos padidėjo PAJC lankomumas, jaunuoliai atrado PAJC kaip potencialią vietą gauti informaciją bei konsultuotis rūpimais klausimais.

08.6.1-ESFA-V-911-06-0016